We at Pen and Paper Theatre Co. believe

“Creativity for Everyone and with Everyone!” 

Mae creadigrwydd yn adeiladu cymuned yr ydym i gyd yn rhan o greu cyfleoedd i Archwilio, Mynegi a Rhagori.

Gan sefyll yn gadarn y tu ôl i’n cred, rydym yn rhyddhau ein cymunedau yn greadigol i Archwilio, Mynegi a Rhagori drwy’r Celfyddydau, Lles ac Addysg.

Rydym yn sicrhau ein bod yn cadw at ein hegwyddorion trwy barhau i gynnwys, meithrin ac ymchwilio. Rydym yn frwd am ddatblygu a grymuso ein cymunedau; cynhyrchu gweithiau creadigol a chynnig cyfleoedd gyda’r gymuned, ar gyfer y gymuned.

Rydym ni yn Pen and Paper Theatre Co yn ymfalchïo yn ein moeseg gymunedol, arferion sy’n meithrin, cyfathrebu agored, parodrwydd i arbrofi, arloesi, bod yn hyblyg ac yn olaf ein dyhead i sicrhau mai chi, ein cymuned, fydd ein prif flaenoriaeth bob amser

Creativity builds a community that we are all a part of forging opportunities to Explore, Express and Exceed. 

Standing firmly behind our belief, we creatively liberate our communities to Explore, Express and Exceed through Arts, Wellbeing and Education.

We ensure we hold true to our principles by continuing to be inclusive, nurturing and explorative, with a passion for developing and empowering our communities; producing creative works and opportunities with the community, for the community. 

We at Pen and Paper Theatre Co. pride ourselves on our community ethics, nurturing practice, open communications,  willingness to experiment, innovation, flexibility and finally our aspiration to ensure you, our community,  will always remain our number one priority.

Mae ein diwylliant nid yn unig yn ysbrydoli ac yn gwella ein dealltwriaeth, ond hefyd yn cynnig cyfleoedd i bawb Archwilio, Mynegi a Llwyddo; ​gan anelu at ragoriaeth o ran creadigol a phrofiadau theatraidd. ​

Mae diwylliant ein sefydliad yn angerddol, wedi’i rymuso a’i annog, ac mae ein cymuned yn cael ei chymell drwy greu profiad cydweithredol sy’n meithrin pawb.

​Mae’n sylfaenol i ni fel sefydliad ein bod yn parhau i fod yn angerddol, a chael ein sbarduno a’n cymell i gynhyrchu ein cymuned ddeinamig. ​​​

Our culture not only inspires and enlightens, but provides opportunities for everyone to Explore, Express and Exceed; ​pursuing excellence in creative and theatrical experiences. ​

Our organisational culture is impassioned, empowered and encouraged, and our community is motivated by creating a collaborative and nurturing experience for everyone. 

​It is fundamental to us as an organisation to remain passionate, driven and activated in producing our dynamic community. ​​​

Pen and Paper Theatre Company Cyf | Company Number: 11470670 |

Trading as Pen and Paper Theatre and PPTC.